เช็คสุขภาพ : ที่นี่ ... มีคำตอบให้ทุกคำถามเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน
หน้าแรก / บทความ / สธ. จับมือ กสทช. ใช้ “AI-Telehealth” ดูแลประชาชนพื้นที่ห่างไกล
โดย : วณิชชา สุมานัส
ทบทวนบทความโดย : ทีมเช็คสุขภาพ
สธ. จับมือ กสทช. ใช้ “AI-Telehealth” ดูแลประชาชนพื้นที่ห่างไกล

10 เมษายน 2562, กรุงเทพ - สธ.ลงนาม กสทช.นำเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใช้ในระบบดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ห่างไกล นำร่อง 8 จังหวัด 34 โรงพยาบาล คัดกรองโรคด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ประชาชนได้รับการดูแลใกล้บ้าน ลดเหลื่อมล้ำ ลดแออัด

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่สโมรสทหารบก วิภาวดี กทม. นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การกำหนดแนวทางการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานบริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (Telehealth)

นพ.สุขุม กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นโอกาสที่ดีของกระทรวงสาธารณสุขที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูประบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ (Digital Transformation) ให้เห็นผลเร็วขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยนำระบบโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในพื้นที่ห่างไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี อุปกรณ์การแพทย์ และซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ช่วยคัดกรองโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคผิวหนัง และโรคตา โดยผู้ป่วยได้รับการรักษาใกล้บ้าน ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ รวมทั้งพัฒนาการบริการผ่านโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) เพื่อให้ประชาชนสามารถปรึกษาปัญหาสุขภาพกับทีมหมอครอบครัวได้ตลอดเวลา

ตั้งเป้าหมายดำเนินการนำร่อง 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร กาฬสินธุ์ กาญจนบุรี สุรินทร์ สงขลา สุราษฎร์ธานี รวม 34 โรงพยาบาล ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 แห่ง คลินิกหมอครอบครัว (รพ.สต. ขนาดใหญ่) 4 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 5 แห่ง โรงพยาบาลจังหวัด 8 แห่ง และศูนย์เฉพาะทางโรคตา ศูนย์เฉพาะทางโรคผิวหนัง สำหรับในอนาคตจะขยายผลสู่พื้นที่ห่างไกลอื่น ๆ ทั่วประเทศต่อไป

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้เร่งพัฒนาการแพทย์ปฐมภูมิ หรือคลินิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) ที่เน้นให้แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและสหวิชาชีพร่วมทีมกันทำงานเชิงรุก ดูแลประชาชนและผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งการติดตามการรักษาพยาบาล การตรวจคัดกรองเพื่อป้องกัน และการให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพดีผ่านแอปพลิเคชันมือถือ บันทึกข้อมูลแบบ Real-time ในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน และใช้แอปพลิเคชันเฮลท์ฟอร์ยู H4U (Health for You Application) สมุดสุขภาพประชาชน เป็นช่องทางสื่อสารกับประชาชนและผู้ป่วยโดยตรง ในรูปแบบของ Private chat หรือ VDO Call

แหล่งที่มา:

HFocus. (2562). สธ. จับมือ กสทช. ใช้ “AI-Telehealth” ดูแลประชาชนพื้นที่ห่างไกล นำร่อง 8 จังหวัด 34 โรงพยาบาล. เข้าถึงข้อมูลเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562.

10/04/2019
บทความที่เกี่ยวข้อง

เนวิน ประกาศจัดงาน พันธุ์บุรีรัมย์ มหกรรมกัญชา ครั้งแรกในประเทศไทย หนุนใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ ให้ความรู้ด้านกัญชา ทั้งในด้านทางการแพทย์รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ “แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดเค็ม” ตั้งเป้าลดเค็ม 30% ในปี 68คณะกรรมการโรคติดต่ออุบัติใหม่ เห็นชอบให้เร่งรัดจัดทำแผนรับมือโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่


CHECKSUKKAPHAP.COM
เลขที่ 598 ชั้น 6 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
095-515-9229
ข้อกำหนดและเงื่อนไข ความเป็นส่วนตัว